Dr Mollercollege

Betrokkenheid en medezeggenschap

Ouderraad

Via de ouderraad kunt u als ouder betrokken zijn bij de school van uw kind. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding en de leerlingenraad. Ook organiseert de raad elk jaar een thema-avond over onderwerpen als ‘omgaan met alcohol en drugs’, ‘omgaan met geld’ en ‘het puberbrein’. De ouderraad is vertegenwoordigd in diverse commissies (kantinecommissie, commissie thema-avonden, klankbordgroep tto). Wilt u contact met de ouderraad, dan kunt u mailen naar ouderraad@drmollercollege.nl.

 

Leerlingenraad

De mening van onze leerlingen telt. Daarom hebben we een leerlingenraad die opkomt voor hun belangen. Deze raad overlegt regelmatig met de schoolleiding en met andere organen binnen de school. Aandachtspunten zijn het leefklimaat op school en de contacten tussen leerlingen onderling. 

Bij aanpassingen in de onderwijskundige aanpak geven leerlingen advies of denken ze mee. Contact: leerlingenraad@drmollercollege.nl.

 

Medezeggenschapsraad

OMO Scholengroep De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op scholengroepniveau. De MR bestaat uit ouders en teamleden en heeft als doel mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over verschillende beleidszaken en ontwikkelingen op de scholen. Meer informatie vindt u in de schoolgids. De MR is bereikbaar per e-mail: mr@sgdelangstraat.nl

Dr Mollercollege