Dr Mollercollege

Havo en vwo met gymnasium

Op het Dr. Mollercollege geven wij onderwijs in havo en vwo, zowel atheneum als gymnasium. We werken in de brugklas met combinatieklassen (havo-vwo, atheneum-gymnasium), zodat je als leerling de tijd en ruimte hebt om te ontdekken welk niveau het beste bij je past. Van elke klas bestaat ook een variant met tweetalig onderwijs waarbij je lessen volgt in het Engels. 

Op de havo leer je vaardigheden die helpen bij de aansluiting op het hbo, zoals samenwerken en informatie opzoeken. Op het vwo besteden we veel aandacht aan kritisch denken, analyseren en onderzoeken. Zo bereiden leerlingen zich voor op een studie aan een universiteit. 

Op het gymnasium worden leerlingen volop uitgedaagd. Hier krijg je les in de vakken Latijn en Grieks. Deze talen en culturen hebben nog steeds grote invloed op onze samenleving. Zoek je nog meer uitdaging? Als je het gymnasium combineert met tweetalig onderwijs, heb je nóg bredere keuzemogelijkheden voor een vervolgopleiding. 

Hieronder beschrijven we ons aanbod met specifieke informatie per leerjaar.

 

Brugklas

We hebben op het Moller vier typen brugklassen:

  • Brugklas havo-vwo
  • Brugklas havo-vwo tweetalig onderwijs (tto)
  • Brugklas atheneum-gymnasium
  • Brugklas atheneum-gymnasium tweetalig onderwijs (tto)

In het brugklasjaar volgen alle leerlingen dezelfde vakken op hetzelfde tijdstip. Indien mogelijk plaatsen we leerlingen van één basisschool of uit dezelfde woonplaats bij elkaar in de klas. Tot de herfstvakantie besteden we extra aandacht aan huiswerk: hoe werkt ons systeem, hoe maak je je huiswerk en hoe leer je? Het meeste maakwerk wordt in de les gedaan. Leerlingen van een vwo-brugklas volgen het hele jaar 1 uur Latijn per week. Aan het eind van het jaar kiezen ze voor atheneum of gymnasium. Leerlingen uit de havo/vwo-brugklassen die voldoen aan de criteria kunnen in het derde trimester ook lessen Latijn volgen en eventueel doorstromen naar het gymnasium.

 

Klas 2

In het tweede jaar staan twee nieuwe vakken op het rooster: Duits en natuur-/scheikunde. Op het gymnasium komt er bovendien Grieks bij. Havoleerlingen die op het tweede rapport gemiddeld een 7,5 of hoger staan, mogen zelf kiezen of ze in klas 3 naar havo of atheneum gaan. Bij een lager gemiddelde komt een leerling niet in aanmerking voor 3 atheneum, tenzij de rapportvergadering anders beslist. Aan het eind van het schooljaar krijgen leerlingen een advies over het vervolg van de opleiding. Indien nodig is er extra hulp van vakdocenten Nederlands, Frans, Engels, Duits en wiskunde.

 

Klas 3

In leerjaar 3 krijgen havo- en vwo-leerlingen de nieuwe vakken economie en scheikunde. In de loop van dit jaar kiezen ze ook een van deze profielen:

  • cultuur en maatschappij (C&M)
  • economie en maatschappij (E&M)
  • natuur en gezondheid (N&G)
  • natuur en techniek (N&T)

Gymnasiumleerlingen kiezen daarnaast voor Latijn of Grieks. Op onze school kan een leerling in de bovenbouw bijna alle combinaties van vakken kiezen.

Zo zorgen we ervoor dat ons onderwijs je zo goed mogelijk voorbereidt op een vervolgopleiding.

 

Bovenbouw en examen

Voor de havo en het vwo geldt dat je vanaf het vierde jaar al toetsen en opdrachten maakt voor je schoolexamen. In 4/5 havo of 5/6 vwo maak je een profielwerkstuk dat meetelt voor je examen. Het centraal examen van de havo wordt aan het eind van de vijfde klas afgenomen, op het vwo is dat aan het eind van de zesde. Na het behalen van een havodiploma kan een leerling doorstromen naar het hbo of zijn opleiding vervolgen op 5 atheneum. Na het vwo kunnen leerlingen zich inschrijven voor een studie aan de universiteit of het hbo. 

Dr Mollercollege