Dr Mollercollege

Organisatie in ontwikkeling

Het Dr. Mollercollege heeft zich in 2023 beziggehouden met onderwijsontwikkeling vanuit het schoolplan 2023-2026.  

De drie richtinggevende principes: onderwijs in balans, betrekken van de omgeving en leiderschap van 2d naar 3d geven daarin houvast. Onderwijs op het Dr. Mollercollege is waardengedreven onderwijs:

We werken vanuit vertrouwen. Voor iedereen binnen de school geldt dat we zelfbewust willen zijn, dat we vertrouwen hebben in elkaar, verbonden zijn met elkaar en dat we trots zijn op elkaar en de stappen die we zetten.

Het Dr. Mollercollege is in 2026 een ontmoetingsplaats waar we met en van elkaar kunnen leren. In de school willen we elkaar inspireren, enthousiasmeren en activeren, we bieden een kleurrijk palet mogelijkheden om te groeien en te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen naast wegwijs ook eigenwijs worden. Op het Dr. Mollercollege heerst een leer-en leefklimaat, waarin je volledig gezien wordt. We vinden het daarnaast belangrijk dat mogelijkheden worden ontwikkeld om ook verbonden te zijn met de maatschappij, want de wereld is één grote leerschool. 

We werken samen in onderwijsteams die verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingen en het geboden onderwijs. De teams worden aangestuurd door een teamleider die tevens verantwoordelijk is voor een focusgebied. De focus heeft in 2023 gelegen op de volgende gebieden:

  • Vanuit onze waarden
  • Met zorg voor elkaar
  • Met de juiste mensen op de juiste plek
  • Door professioneel te handelen en kwaliteit te leveren
  • Spelen in de buitenwereld
     

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Met de financiële middelen die door de overheid zijn gefaciliteerd, heeft de school een team van onderwijsondersteuners samengesteld. Deze ondersteuners houden toezicht op de leerlingwerkplekken (OLC’s) en bieden individuele coaching van executieve functies maar ook vakgerichte bijles om achterstanden in te halen. Daarnaast is het zorgteam flink uitgebreid om de groeiende zorgvraag aan te kunnen. We zien namelijk meer zorgleerlingen en complexere zorgvragen dan enkele jaren geleden. Nu zijn daar ook de experts voor in huis gehaald. De individuele coaching en bijles wordt dit schooljaar afgebouwd. Leerlingen kunnen in het vervolg terecht bij hun mentor en kunnen bijles inschakelen via een bovenbouwleerling. Enkele zorggerelateerde zaken worden doorgegeven aan de mentor zodat hij/zij de spil wordt voor de leerling.

Werkdrukmiddelen

In 2023 heeft het team zich kunnen uitspreken over de inzet van de collectieve werkdrukmiddelen. Het LMO heeft onder het personeel een inventarisatie gedaan van verschillende bestedingsmogelijkheden. Het team heeft uiteindelijk aangegeven dat zij de middelen willen inzetten voor het aantrekken van surveillanten in de toetsweken en voor onderwijsassistenten ter ondersteuning voor leerlingen en docenten, en als begeleiding in de open leercentra. De inzet van individuele werkdrukmiddelen zijn met de medewerkers persoonlijk afgestemd. Zij hebben gekozen voor verlichting van taken of vermindering van lessen. 
 

Jaarthema: Make your world --> Create your world

Het Dr. Mollercollege maakt onderdeel uit van OMO Scholengroep De Langstraat. Alle scholen zijn een traject ingegaan in het kader van Onderwijs in Transitie. Vanuit ons gedeelde verhaal, creëren we onze wereld: 
Het Dr. Mollercollege is in 2026 een ontmoetingsplaats waar we met en van elkaar kunnen leren. In de school willen we elkaar inspireren, enthousiasmeren en activeren, we bieden een kleurrijk palet mogelijkheden om te groeien en te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen naast wegwijs ook eigenwijs worden. Op het Dr. Mollercollege heerst een leer-en leefklimaat, waarin je volledig gezien wordt. We vinden het daarnaast belangrijk dat mogelijkheden worden ontwikkeld om ook verbonden te zijn met de maatschappij, want de wereld is één grote leerschool. 

We werken aan teamontwikkeling vanuit de volgende uitgangspunten:
• 
We evalueren en reflecteren bewust​
• 
We gaan doen​
• W
e leren door samen te werken 

Met de hulp van een externe partij heeft de school samen met leerlingen en ouders de visie opnieuw vastgesteld met elkaar voor de komende jaren. De doelen die we samen nastreven zijn in onze onderwijsontwikkeling zijn de volgende:
• 
We hebben de leerlingen in beeld​
• We handelen als coach​
• 
We werken samen op leerdoelen 

Vanuit de gedeelde visie zijn uitgangspunten geformuleerd op het gebied van de thema’s: ik zie jou, persoonlijk meesterschap, leren van en met elkaar, betekenisvol leren. Deze thema’s worden in 2024 verder uitgewerkt en krijgen hun vorm in schooljaar 2024-2025. Hierbij maken we gebruik van de pilot onderwijstijd.