Dr Mollercollege

Eindelijk weer terug naar normaal

Het jaar startte met de laatste ingrijpende oprispingen van de coronamaatregelen. Gelukkig was het al snel weer mogelijk om het normale schoolritme op te pakken. Dat was zichtbaar en voelbaar een verademing voor iedereen.

De motivatie bij leerlingen had bij een behoorlijk deel van de leerlingen een impuls nodig. Mede dankzij extra handen (NPO) en de inzet van alle andere medeweerkers zijn veel van deze leerlingen inmiddels weer voldoende gemotiveerd.

 

Resultaten

In 2022 heeft de school een voldoende resultaat behaald bij de onderwijsresultaten. Een aandachtspunt hierbij is de onderbouwindicator doorstroomsnelheid, die afgelopen jaar iets lager was. Met name het bieden van kansen in voorgaande jaren, versterkt door onderwijs onder de coronamaatregelen, ligt hieraan ten grondslag. 

De examenresultaten liggen voor havo net boven het landelijk gemiddelde, 91,9% school t.o.v. 90,5% landelijk. Bij vwo lag het er net onder,  89,8%  school t.o.v. 92,8% landelijk. De ambitie van de school is om met de resultaten op of boven de benchmark te komen. Dat is ten dele gerealiseerd, maar er is nog voldoende ruimte om te verbeteren.

 

Kansenverbetering

In het afgelopen jaar zijn er veel kansen aan leerlingen geboden en is er veel extra inzet geweest (NPO) om leerlingen op het hen passend niveau onderwijs te laten volgen. Veel leerlingen hadden er baat bij en konden hun opleiding op het door hen gewenste niveau vervolgen. Uit onderzoek blijkt dat Leerlingen, ouders en docenten blij waren met de extra ondersteuning.
 

Organisatie in ontwikkeling

De school heeft in 2022 een aantal belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van een meer bij deze tijd passende cultuur. Er zijn kernwaarden benoemd (zelfbewust, vertrouwen, verbonden en trots) die leidend worden voor het handelen in de school. Vanuit drie belangrijke principes wordt er gewerkt:  onderwijs, met de driebalans persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie; leiderschap, waarbij het coachen een prominente plek krijgt en omgeving waar de school aan wil bijdragen en kennis en kunde van naar binnen wil halen.

In het traject van werken aan een nieuwe cultuur krijgt de teamvorming veel aandacht. De eerste stappen om tot kleinere en meer zelfbewuste teams te komen zijn gezet.

Voor de zomervakantie is het besluit genomen om de organisatiestructuur van de school aan te passen. De bestaande structuur was een veelgelaagd (2D) bouwwerk dat niet langer paste bij het onderwijsconcept en bij de wijze waarop in het verlengde daarvan tussen en met medewerkers en leiding gewerkt zou moeten worden. De 3-hoofdige directie met 7 coördinatoren is omgevormd tot een 6-hoofdig MT, waarvan 4 leden nieuw in de leiding zijn. De lijnen zijn aanmerkelijk korter geworden, de teams kleiner en de mogelijkheid om het gesprek met elkaar te hebben is aanzienlijk toegenomen. Er wordt ingezet op taakverantwoordelijkheid voor alle medewerkers, maar ook voor leerlingen.

In de eerste maanden van het schooljaar 2022-2023 heeft het nieuwe MT veel geïnvesteerd in het samen één team worden en het zich eigen maken van de leiderschapsrol passend bij de kernwaarden van de school. De eerste resultaten daarvan laten een gestage groei in de ontwikkeling zien. Dat stemt tot tevredenheid.

In 2022 is er veel aandacht geweest voor Expeditie de Langstraat, waar de scholengroep-kernwaarden zelfbewust, vertrouwen en verbonden hun oorsprong hebben. De school heeft een schoolspecifieke kernwaarde benoemd, het al eerder genoemde trots. Op basis van de u8itkomsten van de Expeditie is het schoolplan tot stand gekomen. Het schoolplan is leidraad voor de teamplannen, sectieplannen en persoonlijke ambitieplannen van de medewerkers.
 

Implementatie onderwijsconcept in brugklas

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 is het onderwijsconcept formatief werken in volle breedte ingevoerd in de brugklas. De geluiden na de eerste maanden zijn zowel van ouders als leerlingen heel positief. Docenten die lesgeven aan de brugklas zijn in overgrote mate positief. Uiteraard wordt er, met name door ouders, kritisch meegedacht. Zowel de input van docenten als ouders en leerlingen leidt tot bijstellingen in de aanpak. Er is veel vertrouwen dat met de implementatie van het onderwijsconcept goede stappen gezet zijn. In de komende jaren wordt daar op voortgebouwd. Stap voor stap wordt op basis van ervaringen het concept bijgesteld en uitgerold in de opvolgende leerjaren.
 

Reizen

In de eerste helft van 2022 hebben de eerste na-corona-reizen plaatsgevonden. Dat was spannend voor zowel begeleiders als leerlingen. De respons na afloop was unaniem heel positief. Het heeft alle deelnemers heel goed gedaan dat samen weggaan weer kon. Ook ouders hebben dat in hoge mate heel erg gewaardeerd. De betalingen (vrijwillige ouderbijdrage) verliepen goed. Circa 2% heeft uiteindelijk niet zelf betaald.
 

NPO-interventies

Hierboven is al gewezen op de inzet vanuit de NPO-gelden. In 2022 is er opnieuw een stevige inzet vanuit de NPO-middelen geweest. Accenten lagen bij de extra ondersteuning vakinhoudelijk, individueel en in kleine groepen, bij de sociaal-emotionele ondersteuning en bij het wegwerken van achterstanden bij de examenleerlingen. Tevens is er permanent toezicht in de OLC’s, wat het leerklimaat daar, maar ook in de hele school een positieve impuls heeft gegeven.

Met de medewerkers die aangetrokken zijn in het kader van het NPO, is een nieuw type medewerker binnengekomen. Vaardigheden en betrokkenheid bij leerlingen, het kunnen omgaan met groepen en/of individuele leerlingen in leersituaties, bij momenten van ontspanning en soms bij lastig gedrag en deskundigheid op een vakgebied waren uitgangspunt van het aantrekken van de verschillende medewerkers. Er is niet gezicht naar de al te schaarse docent, er is juist gezocht naar medewerkers die over één of meer van de genoemde kwaliteiten beschikken en hun rol kunnen nemen in het ondersteunen van de leerlingen. Inmiddels hebben ze een niet meer weg te denken plek in de organisatie ingenomen.

Een goede ontwikkeling is dat vanuit deze groep medewerkers er zijn die de stap naar het docentschap zetten of willen gaan zetten.

In 2022 hebben zich aanzienlijk meer leerlingen aangemeld voor de brugklas dan in het jaar daarvoor, 199 t.o.v. 174 een jaar eerder. Dat stemde tot tevredenheid. De verwachting is dat met de implementatie van het onderwijsconcept de belangstelling goed blijft.

Een jaarverslag is nooit compleet. Het hierboven beschrevene is een greep uit veel meer. Het betreft  de belangrijkste of meest opvallende zaken. Hopelijk geeft het een inkijk in het Dr. Mollercollege, de school die leerlingen wil laten groeien. Niet voor niets afficheert de school zich met Dr. Mollercollege, make your world.